Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

  Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

        projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: 

dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

 

pbu 2014 logo

Spotkanie w ramach realizacji projektu.

W dniu 23 lutego 2022 roku w ramach realizacji projektu „Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko - ukraińskiego pogranicza;” w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej odbyło się posiedzenie robocze. Inicjatorem był Prezes Rady Izby Lubelskiej a jednocześnie koordynator projektu Tomasz Górski. W spotkaniu udział wzięli: koordynator projektu. lek. wet. Roman Strokoń z Izby Podkarpackiej oraz ekspert projektu lek. wet, Zbigniewa Wróblewskiego z Izby Warmińsko -Mazurskiej W pierwszej części spotkania uczestnicy omówili dotychczas pozyskane archiwalia oraz pozyskane materiały, a także dalsze działania. Zbigniew Wróblewski przekazał koordynatorom z własnych zbiorów podręczniki używane przez studentów lwowskiej uczelni weterynaryjnej do umieszczenia w kąciku historycznym. W dalszej części miało miejsce niecodzienne spotkanie z córką prof. Alfreda Trawińskiego kierownika Zakładu Nauki o Środkach Spożywczych i Użytkowych zwierzęcego pochodzenia Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Pani prof. Beacie Trawińskiej przekazaliśmy nieznane jej kopie skanów z akt osobowych jej ojca i przyrodniej siostry Marii, pozyskane w trakcie realizacji projektu we Lwowie. W trakcie rozmowy uzyskaliśmy wiele informacji o profesorze Alfredzie Trawińskim, zeskanowaliśmy wiele cennych fotografii oraz dokumentów z jej rodzinnego archiwum.

Niniejsza podstrona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.